Które prace budowlane trzeba zgłosić do urzędu?

Co zrobić, gdy kupiło się istniejący dom lub budynek usługowy i chce się go przebudować? Które prace wymagają zgłoszenia, które pozwolenia na budowę, a o których nie trzeba informować urzędu? Na te pytania odpowiadam w dzisiejszym wpisie.

Prace nie wymagające zgłoszenia:

 • termomodernizacja budynku do 12 m wysokości
 • wykonanie nowych instalacji wewnątrz budynku
 • roboty nie ingerujące w kubaturę i powierzchni zabudowy budynku
 • wymiana pokrycia dachu (w budynku jednorodzinnym wolnostojącym)
 • wymiana okien jeśli nie zmienia się ich wymiarów (w budynku jednorodzinnym wolnostojącym)
 • budowa ogrodzenia o wysokości do 2,2 m (jego budowa od strony ulicy wymaga uzgodnienia z zarządcą drogi)
 • budowa wiaty o powierzchni 50 m2 (liczonej po obrysie dachu) – na każde 1 000 m2 działki mogą przypadać tylko 2 wiaty
 • budowy altany o powierzchni do 35 m2
 • budowa zjazdu z drogi gminnej i powiatowej
 • budowa na działce siedliskowej (działce na której znajdują się budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni do 35 m2 i rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m
 • przydomowych oczek wodnych i basenów o powierzchni do 50 m
 • wykonanie instalacji klimatyzacji

Prace wymagające zgłoszenia:

 • przebudowa budynku mieszkalnego rodzinnego jednorodzinnego, podczas którego nie ingeruje się w jego konstrukcję
 • budowa budynków gospodarczych o powierzchni do 35 m2
 • budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do 7,5 m3
 • budowa szamba o pojemności do 10 m3
 • budowa zbiornika na gaz o pojemności do 7 m3 przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 • budowa lub przebudowa przyłączy
 • budowa dodatkowych miejsc postojowych (do łącznej ilości 10 szt.)
 • termomodernizacja budynku o wysokości powyżej 12 m i poniżej 25 m
 • budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej i krajowej

Prace wymagające uzyskania pozwolenia na budowę:

 • budowa budynków wyżej nie wymienionych
 • dowolne prace w budynku wpisanym do rejestru zabytków oraz w budynku położonym na tobszarze wpisanym do rejestru zabytków
 • przebudowa budynku w ramach której zwiększa się jego kubatura
 • budowa wewnętrznej instalacji gazowej
 • rozbiórka budynków wpisanych do rejestru zabytków

By zgłosić do Starostwa roboty budowlane należy złożyć wniosek (wzór) wraz z załącznikami:

 • oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania terenem – druk PB-3 (wzór)
 • wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wniosek o jego wydanie należy złożyć w Wydziale Architektury w Urzędzie Miejskim lub Urzędzie Gminy)
 • szkicem lub rysunkami oraz krótkim opisem, w którym znajdą się podstawowe dane obiektu (wymiary zewnętrzne, powierzchnia zabudowy, wysokość)
 • rysunek zagospodarowania działki sporządzony na mapie zasadniczej (należy ją kupić w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego)
 • uzgodnienia z odpowiednimi gestorami sieci – w przypadku, gdy np. budynek gospodarczy będzie zlokalizowany blisko wodociągu, kanalizacji, gazociągu lub linii energetycznej
 • projekt wykonany przez uprawnionego projektanta (jeśli wniosek dotyczy przyłącza)
 • uzgodnienie z rzeczoznawcą przeciwpożarowym (jeśli wniosek dotyczy zbiornika na gaz)
 • opłacone pełnomocnictwo (jeśli nie składasz wniosku osobiście)

Urząd ma 21 dni na rozpatrzenie zgłoszenia. W tym czasie może wydać postanowienie o konieczności uzupełnienia wniosku lub decyzję nakazującą zatwierdzenie planowanych robót poprzez uzyskanie pozwolenie na budowę. Jeśli tego nie zrobi, to oznacza, że wydał tzw. „milczącą zgodę” na inwestycję. Od tej chwili mamy 3 lata na jej rozpoczęcie. Inaczej będziemy musieli ponownie zgłosić planowane prace.